خواستم با زبان بی زبانی از مادرم زهرا بگویم ، اما درماندم …

خواستم بگویم

فاطمه شفیعه روز جزا است

دیدم که فاطمه نیست

خواستم بگویم

فاطمه انسیه حوراء است

دیدم که فاطمه نیست

خواستم بگویم

فاطمه همسر مولا است

دیدم که فاطمه نیست

خواستم بگویم

فاطمه حجت خدا بر مردم است

دیدم که فاطمه نیست

خواستم بگویم

فاطمه بانوی دو سرا است

باز دیدم که فاطمه نیست

اینها همه هست و این همه فاطمه نیست

نه ؛

فاطمه ، فاطمه است …

خاکسار کوی عشقت ؛ علیرضا پورمشیر