دریافت تصویر زمینه

گر چشم روزگار به رو زار میگریست

خون میگذشت از سر ایوان کربلا