اينم 4تا مداحي از آقا نريمان در سوگ حضرت وصي عليه السلام

مرو بابا واي مرو بابا

مي چكد اشك غم از ديده

مولا علي شاه مردان

زادۀ بوطالب