ما، مه مهر موکبی داریم

یار از دیده غایبی داریم

شده مجذوب هرکه دیده و ، ما
یار نا دیده جاذبی داریم

گو به ما ظلم بی حساب کنند
ما امیر مُحاسبی داریم

خود تو مطلوب عالمی نه همین
ما دل و چشم طالبی داریم

خصم ، تاراج می کند تو بیا
تا بدانند، صاحبی داریم

یا رب این شام را سحر گردان
آن سفر کرده را تو برگردان

( علی انسانی)


باشد که منجی بیاید…