دریافت تصویر زمینه

مبنای روضه خواندن ما بر کنایه است
باورکنید، روضه مادر نخواندنی است