دریافت تصویر زمینه

بیش از همیشه دلم هوای روضه کرده بود

بیش از همیشه هوای مادر

بیش از همیشه

کاش بود و می دید …

کاش نگاهش رو می دیدم …

.

.

.

این جشنها برای من آقا نمی شود

عادت به روضه کرده دلم

روضه خوان کجاست؟

صاحب عزای تشنه لب

آن بی نشان کجاست

احساس می کنم که کنارم نشسته است

مردی که چهار گوشه قلبش شکسته است

مردی که ذکر های مصیبت برای اوست

هر جا که مجلس روضست جای اوست

روضه خوان کجاست؟

هوای روضه کرده  دلم

روضه ..

کدام روضه

من بخوانم شما بگریید؟

آه از دمی که میخ در….

آه از دمی که لشکر اعداء …

آه از نگاه ….

آه…

.

.

.

.

آخ…

امان از دل زینب

پ.ن

شاید دیگر هیچ

دریافت فایل صوتی : عادت به روضه کرده دلم