این چه شور است عزیزان که بهر انجمن است
شاد و خرم دل یاران و به دور از محن است
هر طرف می گذرم بانگ طرب می شنوم
زانکه میلاد حسن نور دل بوالحسن است

باز هم میلاد امام مجتبی علیه السلام رو تبریک میگم

التماس دعا