بسم رب علی

میدونم که یه کمی دیر شده ولی رفته بودم پابوسی امام رضا وقت نکردم برای امیر المومنین کاری انجام بدم .
برای همین هم امروز یه پس زمینه ویندوز براتون قرار میدم .باشد که مورد رضایت شما عزیزان واقع شود.