الا ای جرعه نوشان می عشق علی آبد
گوارا بر شما این باده و این دولت ارزانی

عیدتون مبارک و نوش جونتون باد .