مشاهده تصویر

گناهی،

رگ گردنم را گروگان گرفته است

زمانی خداوند همسایه ام بود

پ.ن

یه کار شخصی

از شعرش خوشم اومد ، به نظرم احوال من رو سیاهه

برایم دعا کنید