آدرس 8 طرح پوستر آپلود شده با موضوع هتک حرمت قرآن کریم خدمتتان ارسال می گردد.
امید است مورد رضایت باریتعالی قرار گیرد.

التماس دعا اجرتان با حضرت علی اصغر(ع)
شهادت نصیبتان

مدیر هنری و مسئول سایت گروه سایبری ترویج حجاب و عفاف
http://jafarpisheh2.persiangig.com/image/motafaregheh/hijab-poster-jafarpisheh%2001.jpg
http://jafarpisheh2.persiangig.com/image/motafaregheh/hijab-poster-jafarpisheh%2002.JPG
http://jafarpisheh2.persiangig.com/image/motafaregheh/hijab-poster-jafarpisheh%2003.jpg
http://jafarpisheh2.persiangig.com/image/motafaregheh/hijab-poster-jafarpisheh%2004.jpg
http://jafarpisheh2.persiangig.com/image/motafaregheh/hijab-poster-jafarpisheh%2005.jpg
http://jafarpisheh2.persiangig.com/image/motafaregheh/hijab-poster-jafarpisheh%2006.jpg
http://jafarpisheh2.persiangig.com/image/motafaregheh/hijab-poster-jafarpisheh%2007.jpg
http://jafarpisheh2.persiangig.com/image/motafaregheh/hijab-poster-jafarpisheh%2008.jpg