گفتمش نقاش را نقشي بكش از زندگي با قلم نقش حبابي بر لب دريا كشيد گفتمش تصويري از ليلي و مجنون را بكش عكس حيدر در كنار حضرت زهرا كشيد گفتمش بر روي كاغذ عشق را تصوير كن در بيابان بلا تصويري از سقا كشيد…