ما سائل و تو كريمه ي عترت

ما عاصي و تو شفيعه ي محشر

لب تشنه مباد آنكه روز حشر

از كوثر فيض تو زند ساغر