برای دریافت کلیک نمائیداگر شمعی

کند درد دلم گوش

کند در سوختن خود را فراموش

خموشی هر چراغی دارد اما
چراغ من شده بی وقت خاموش