دریافت تصویر زمینه

امروز بزم ماتم زهرا بهشت ماست

این نقد را به نسیه فردا نمی‏دهم