عرب رسم داشته و دارد كه وقتي كسي از اهالي خانه‌اي خونش به ناحق به زمين ريخته شود، تا وقتي انتقام خون او گرفته نشده، بر سر در آن خانه پرچم سرخ نصب كنند. اين پرچم، وقتي جايش را به پرچم سياه مي‌دهد كه كسي…