برای دریافت کلیک نمائیداگر شمعی کند درد دلم گوش کند در سوختن خود را فراموش خموشی هر چراغی دارد اما چراغ من شده بی وقت خاموش