دریافت تصویر زمینه گر چشم روزگار به رو زار میگریست خون میگذشت از سر ایوان کربلا