ما سائل و تو كريمه ي عترت ما عاصي و تو شفيعه ي محشر لب تشنه مباد آنكه روز حشر از كوثر فيض تو زند ساغر