دریافت تصویر زمینه بیش از همیشه دلم هوای روضه کرده بود بیش از همیشه هوای مادر بیش از همیشه کاش بود و می دید … کاش نگاهش رو می دیدم … . . . این جشنها برای من آقا نمی شود عادت به روضه کرده…