مشاهده تصویر گناهی، رگ گردنم را گروگان گرفته است زمانی خداوند همسایه ام بود پ.ن یه کار شخصی از شعرش خوشم اومد ، به نظرم احوال من رو سیاهه برایم دعا کنید