محرمم ديگه از راه رسيد . امشب نواي حسين ميا كوفه. چند روز ديگه بار بگشائيد . بعد از اونم بايد بگيم: مكن اي صبح طلوع و ….. خوش به حال اونايي كه از امروز به بعد دلشون با كاروان در تب و تابه. فردا…