هر پاره آهن از هنر دست اين ديار يا نعل تازه اي شد و يا تيغ آب دار شوري به پاست برسر پيرو جوان شهر صف بسته اند بر در آهنگران شهر نمي دونم اين دوتا بيت با دل شما چه خواهد كرد .ولي مي…