دریافت تصویر زمینه پ.ن هرچند که دیر شد ولی امیدوارم خانوم یه گوشه چشمی هم به این حقیر بنمایند فعلاً که فقط کارمون شده تصویر گزاشتن التماس دعا