دریافت تصویر زمینه استاندارد ….. واید ای با وفا اسب پدر زچه گشته ای غرق خون ای ذوالجناح باب من کدام سو شد سرنگون . . اینم از تصویر عاشورایی وبلاگ روضه امیدوارم که مقبول واقع بشه و طراحش رو از دعای خیرتون بی نصیب…