براي دريافت والپيپر كليك كنيد ازخيمه هاكه رفتي و ديدي مرا به خواب داغي بزرگ بر دل كوچك نهاده اي گرچه زمن لب تو خداحافظي نكرد مي گفت عمّه ام به رخم بوسه داده اي من با هواي ديدن تو زنده مانده ام جوياي گنج…