براي دريافت كليك نمائيد پ.ن: خوب اينم از سيستم جديد يكم عجله اي شد . دوست داشتم براي ميلاد امير المومنين ْآمادش كنم .هنوز وقت نكردم درست و حسابي تنظيمش كنم .قالبش هم تو شكل و شمايل وبلاگ قبلي تا وقتي كه طراحمون دست به…