نقل قول : 9 نفر بودیم؛ دلداده و سرمست ، با شوقی عجیب… و شاید اخلاص ( که اگر نباشد، کاری مانا نخواهد شد) ایده را که با هم گفتیم و همه پذیرفتند و طرح اولیه مطرح شد، دست هایمان پر بود از « یاعلی…