دریافت تصویر زمینه

پ.ن

از تصاویر قدیمی بود که باز سازی کردم

همین