این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست
این چه شمعی است که جانها همه پروانه اوست