دريافت تصوير زمينه

اين حسن كيست كه عالم همه ديوانه اوست

اين چه شمعيست كه جانها همه پروانه اوست