عرب رسم داشته و دارد كه وقتي كسي از اهالي خانه‌اي خونش به ناحق به زمين ريخته شود، تا وقتي انتقام خون او گرفته نشده، بر سر در آن خانه پرچم سرخ نصب كنند. اين پرچم، وقتي جايش را به پرچم سياه مي‌دهد كه كسي بيايد و انتقام خون ريخته شده را بگيرد.
صدها سال است اين پرچم گنبد طلايي امام حسين(عليه السلام) سرخ است، جزد دهه اول محرم كه 10 روز ، پرچم سياه برافراشته مي‌كنند. حالا ما همه منتظريم تا آن خونخواه اصلي بيايد، بعد همه با هم برويم آن پرچم سرخ را برداريم.

به نقل از همشهري جوان
شماره 196
14 دي 87