دریافت پس زمینه میلاد امام حسن مجتی علیه السلام

در جود و کرم دست خدا هست حسن

دست همه را وقت عطا بست حسن

نومید نگردد کسی از درگه او

زیرا که کریم اهل بیت است حسن