تا  جسم بو تراب نهان در تراب شد
گردون به فرق خاك نشينان خراب شد

با يك مدينه غربت و يك كوفه درد و غم
مانند شمع سوخت و لب بست و آب شد

وقتي كه بازگشت حسن از كنار قبر
از سوز ناله اش دل زينب كباب شد

چندين ستاره در دل شب خون گريستند
تا نيمه شب به خاك نهان آفتاب شد

پاداش آن مروت و مردانگي و عدل
روي علي ز خون سر او خضاب شد

كاش اين چنين نبود و نباشد شنده ام
بين همه سلام علي بي جواب شد

فرياد مي زنند شب و نخل و چاه ها
و الله بر علي ستم بي حساب شد

در مجلس شهيد همه آورند گل
امشب سرشگ ديده زينب گلاب شد

ميثم سزد كه نسل جوان گريه ها كنند
بر رهبري كه پير به فصل شباب شد

حاج غلامرضا سازگار

اينم از لوگوي 21 رمضان:

<script src=’http://www.roze.ir/logo/imam_ali.js’></script>