دریافت تصویر زمینه

یا شاه نجف ببین من حیران را
محروم مران ز درگهت مهمان را

ای شاه تو میزبان خوان فلکی
اطعام کن این گدای سرگردان را