ابزارهاي هنري بي‌شك رساترين، بليغ ترين و كاري ترين ابزار ابلاغ و تبليغ پيام است.
هنر يك شيوه بيان است ، يك شيوه ادا كردن است. منتها اين شيوه بيان از هر تبيين ديگر رساتر، نافذتر و ماندگار تر است.
هر دعوتي، هر پيامي، هر تمدني، هر انقلابي و هر فرهنگي تا در قالب هنر ريخته نشود، شانس نفوذ و گسترش ندارد و ماندگار نخواهد بود.

مقام معظم رهبري