جــلـوه جـنـت به چـشم خـاكيان دارد بـقـيـع يــا صــفـاي خـلــوت افــلاكـيــان دارد بـقـيـع مـي تـوان گـفت از گـلاب گـريـه اهـــل نـظر صــد هـزاران چـشـمـه آب روان دارد بـقـيـع گـر چـه مي تابد بر او خورشيد سوزان حجاز از پـــر و بــال مــلائـك ســايـبـان دارد بـقـيـع…