کسی می آید از راه تو صد مدینه داغی،تو صد مدینه دردی
یتیم می شود خاک اگر که برنگردی
تمام شب نیفتاد صدای زوزه باد
چه بادهای سردی،چه کوچه های زردی

دو کوچه آنطرفتر ، بپیچ سمت لبخند
شکوفه می فروشد بهار دوره گردی

کسی می آید از راه ، چه ناگهان چه ناگاه
خدای من چه روزی!خدای من چه مردی!

از آسمان چهارم،مسیح بازگشته ست
زمین ولی چه تنهاست ، مگر تو بازگردی

علیرضا قزوه