بانو ؛ اي احيا گر نام حسين عليه السلام

نينوايي ناي پيغام حسين عليه السلام


ثبت نام لاله ها در باغ تُست

سينه ي آلاله ها پُر داغ تُست


اي وفاي خالص و اي عشق ناب

نام تو شيرازه بند اين كتاب


اي تمام معني و اوصاف عشق

عين عشق و شين عشق و قاف عشق


نيست در ايثار كس همسنگ تو

غم ، سپر انداخته در جنگ تو


عشق از تو در سر افرازي شده ست

عشقبازي بعد تو بازي شده ست


نشكند تا دست غم آيينه‌ات

داد قُوّت‌‌، دستِ شه بر سينه‌ات


اي عَلي صبر ، عباس مرام

وي حسين كوفه و زهراي شام


كرده اي تيغ دو لب را اختيار

تا شود تكرار نام ذولفقار

 

علي انساني