بیقرار تو ام و در دل تنگم مسئله هاست
آه بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست
مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب
در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست
آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد
بال وقتی قفس پر زدن چلچله هاست
بی تو مرا هر لحظه بیم فرو ریختن است
مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست
باز می پرسمت از مسأله دوری و عشق
و سکوت تو جواب همه مسأله هاست
(فاظل نظری)