تمام دار و ندارم حسین مظلوم است

طبیب قلب فکارم حسین مظلوم است

در این زمانه که صبر و قرارها رفته

تمام صبر و قرارم حسین مظلوم است

به صحنه های طبیعت اگر نظر فکنم

گل و صفا و بهارم حسین مظلوم است

شنیدم آنکه بفرموده احمد مرسل

شفیع امت زارم حسین مظلوم است