آهای کبوترای عاشق/ رو گنبد طلای عشق

که تو گوش زائرا/ میخونین از امام رضا

کاش که منم مثل شما/ میشدم مهمون آقا

بال من و شکستگی/ راه دراز و خستگی‌

تو آسمون که میپرن/ به صاحب خونتون بگین

آقا سلام از راه دور/ آقا سلام قبلهٔ نور

به خاک پاک زائرات/ به حرمت صحن و سرا ت

منم بشم کبوترت/ پر بزنم دور سرت

وقتی‌ دلم تنگ غمه/ از غصه‌ها یه عالمه

پر میزنم دور سرت/ از غصه هام برات میگم

سر رو ضریحت میزارم/ شبیه ابری میبا رم

هزار تا آرزو میگم/ یا ضامن آهو میگم

اونوقته که رها میشم/ مثل کبوترا میشم

سیمین کیانی _ آلمان